ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุง

สำหรับข้าราชการสัสดี จว.น.ม.

ตัวอย่างบัญชีข้อมูลความต้องการในการปรับย้ายของข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ผนวก ข.)

การเสนอขอรับการสนับสนุนน้ำมันเชื่้อเพลิงประจำเดือน ไฟล์ตัวอย่างการขอรับการสนับสนุนน้ำมันฯ(xls)

แบบประเมินค่ากำลังพลชั้นสัญญาบัตร,แบบประเมินค่ากำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกำลังพล

รายงานผลการประชุม เรื่อง การจัดทำบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลประวัติในโปรแกรม PDX

การปรับอัตราค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือก

ให้ส่งบัญชีคุณวุฒิการศึกษาของทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

คำสั่่ง มทบ.21 (ฉ.)ที่ 56/2558 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 21

คำสั่งเงินเดือน น. และ ส.

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร